El Facility Management i els Sistemes d'Informació


Probablement, ja que l’FM és una disciplina relativament jove (tot i que el conjunt d’activitats que cobreix no ho és) des del punt de vista dels Sistemes d’Informació empresarials, és important la comprensió de l’Arquitectura de Solució que fa possible l’excel·lència en la seva gestió.

En primer lloc, trobem la capa de dispositius físics (sensors, PLCs, dispositius de mesura, instal·lació elèctrica... etc.). Existents en una instal·lació.

Aquests dispositius són gestionats (i en molts casos, la seva informació és recollida) per sistemes altament específics de Control Industrial, que en part, poden estar connectats a sistemes d’Adquisició de Dades (SCADA) que fan possible la monitorització, recollida de logs...etc.

De forma no necessàriament integrada amb els anteriors des del punt de vista dels SI, apareix la capa més tradicional de Gestió del Manteniment, orientada a gestionar el Manteniment en els seus aspectes d’activitat humana (Ordres de Treball) i material (Consums d’emmagatzematge de Recanvis i/o fungibles, per exemple).

Per sobre, i gestionant aspectes que solen cursar amb més valor i amb els aspectes més econòmics i menys industrials de la Gestió del FM, trobem una sèrie de necessitats:

  • Gestió dels Immobles
  • Gestió d’Obres (ja siguin projectes d’Inversió o de Reparació i Reforma)
  • Gestió ddels espais i del seu ús.
  • Gestió dels Serveis Generals, Atenció al Client Intern, Control dels Nivells de Servei (SLA) i compliment dels Acords de Servei, a més del Manteniment tradicional.
  • Gestió de la Sostenibilitat i Gestió de Residus de l’Eficàcia Energètica i de la Petjada de Carboni

Tots aquests aspectes, específics del Facility Management, requereixen tres instàncies d’integració diferent:

  • Integració amb l’ERP corporatiu (habitualment amb el reflex econòmic de les transaccions que són rellevants des del punt de vista de la comptabilitat i el cost)
  • Integració entre si, a través d’eines comuns a les diferents necessitats, com pot ser un Repositori Documental, una Gestió d’Usuaris, Workflow i Seguretat d’Accessos
  • Integració amb informació no alfanumèrica com poden ser els plans de les instal·lacions amb la finalitat de poder -per exemple- localitzar la distribució física dels actius sobre aquests plans, subministrar-los als operaris quan hagin de realitzar una intervenció emparada en un Ordre de Treball/Feina o Manteniment, etc.

Finalment, un aspecte encara incipient però sobre el qual es dibuixen ja les línies generals tecnològiques, és l’acumulació de dades provinents dels diferents sistemes, amb la finalitat de disposar -aplicant tècniques de Big Data- de prediccions sobre consums, acumulació de residus, i per exemple, avaries que facin possible un manteniment preventiu molt més eficient.