¿Què és el Facility Management?


En qualsevol sector d’activitat econòmica (exceptuant allò exclusivament virtual) existeixen un conjunt d’activitats i operacions relacionades amb els immobles, a l’espai de treball i dels seus serveis generals associats -quan es consideren conjuntament- són l’objecte d’allò que s’anomena Facility Management.

Una aproximació integrada a l’operació, en manteniment, la millora i l’adaptació dels edificis i infraestructures d’una organització amb la finalitat de crear un entorn que suporti de manera ferma els objectius principals d’aquella organització. (Basat en Barrett i Baldry, 2003).

La definició que gestiona la IFMA a Espanya és:

Facility Management és una disciplina que engloba diverses àrees per assegurar i gestionar el millor funcionament dels immobles i els seus serveis associats, mitjançant la integració de persones, espais, processos i les tecnologies pròpies dels immobles.

I en relació als beneficis de la implantació del FM sota les recomanacions de la IFMA, IFMA Espanya senyala:

 • Comunicació clara i transparent entre la part que representa la demanda i la part que proporciona el servei, designant persones que actuen com punts únics de contacte per tots els serveis definits en un acord de gestió dels immobles.
 • L’ús més efectiu de les sinergies entre els diferents serveis que contribuiran a millorar el rendiment i reducció dels costos d’una organització.
 • Context simple i gestionable de les responsabilitats, tan internes com externes, relacionades amb els serveis, basades en decisions estratègiques que condueixen a procediments d’ús de recursos interns/externs.
 • Disminució de conflictes entre els proveïdors de serveis interns i externs.
 • Integració i coordinació de tots els serveis de suport necessaris.
 • Coneixement transparent i informació sobre els nivells de servei i els seus costos que poden ser clarament comunicats a tots els usuaris finals.
 • Millora de la sostenibilitat de l’organització a través de l’anàlisi de cicles de vida de les instal·lacions.
 • Millorar l’eficiència de les activitats principals i dels processos de gestió d’immobles, així com la qualitat del seu rendiment.

Un dels enfocs -no contradictori sinó complementari- és el de la Facilities Society del Regne Unit, que emfatitza les relacions entre l’FM (que NO és el Core Business de les companyies) i aquest Core Business al qual FM proveeix de serveis que aporten valor al negoci en termes de:

 • Major satisfacció del client
 • Millora de la imatge en el mercat i la cultura de la companyia
 • Defensa dels valors dels actius
 • Protecció de les inversions immobiliàries i eventual adaptació a usos futurs
 • Donar avantatges competitius al Core Buisness mitjançant l’optimització del valor subministrat.
 • Convertir el que originalment són factors de cost en valor afegit.

Existeixen alguns sectors, en els que aquestes consideracions generals adquireixen una dimensió molt més directament vinculada al negoci i al seu resultat.

D’aquesta manera, en els sectors vinculats a HTT (Hospitality, Travel and Tourism), la qualitat del servei que és objecte del negoci -quelcom absolutament crític- depèn en gran mesura del FM, la qual cosa reforça la necessitat d’aconseguir en la seva gestió l’excel·lència i la màxima eficàcia possible.

És suficient imaginar les conseqüències que poden tenir per a un Hospital, un Hotel o un Aeroport, el fet que deixi de funcionar la climatització, que hi hagi una fallada del subministrament elèctric o no disposar d’ascensors, per percebre la importància real que la gestió del FM té per al negoci.